หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม


2023-08-25 14:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนประสานการดำเนินงานวัฒนธรรม ให้ภาคประชาสังคม และประชาชนมีส่วนร่วม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603