หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี


2023-08-25 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยของหน่วยงานตลอดห่วงโซ่อาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603