หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีจุดผ่อนปรนช่องอานม้า


2023-08-19 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายภาคภูมิ นพศิริ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอน้ำยืน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ให้คำแนะนำด้านพิธีการทางศุลกากร รับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ระหว่างงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603