หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพี่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า- ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 2/2566


2023-08-10 16:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพี่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า- ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือ รับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการนำเข้า – ส่งออก รวมทั้งแนวทางการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการนำเข้า – ส่งออก เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603