หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและผู้ประกอบการ


2023-08-10 15:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางปัทมพร ไชยนา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพตามความถนัด มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต รวมถึงพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกและการเรียนรู้สู่วิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603