หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุบลราชธานี


2023-08-10 14:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย รวมถึงการระดมความคิดและเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603