หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


2023-08-08 16:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ ก.น.บ. กำหนด โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและจะได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกัน เพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการบูรณาการ ดำเนินโครงการร่วมกันของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด รวมถึงเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568อีกทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีความครอบคลุมครบถ้วน และเชื่อโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในระดับกลุ่มจังหวัด ที่ตรงกับความต้องการ ศักยภาพของประชาชน เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603