หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับทบทวน ประจำปี 2567


2023-08-06 16:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับทบทวน ประจำปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603