หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรโครงการในหัวข้อ “พลเมืองคนรุ่นใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีกับการพัฒนาเมือง”


2023-07-26 10:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นวิทยากรโครงการในหัวข้อ “พลเมืองคนรุ่นใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีกับการพัฒนาเมือง” จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานการเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603