หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย


2023-07-25 18:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์กับนายนันทพงษ์ บุญป้อง นักวิจัยโครงการ โดยให้ให้บุคลากรเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานแนวคิดของการเพิ่มนวัตกรรมและศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับประเทศต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603