หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึก


2023-07-22 12:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อุโบสถ และศาลาการเปรียญ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมงานวันบูรพาจารย์รำลึก ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกอาจาริยบูชาคุณ 17 ปี มรณกาล พระครูกมลภาวนาการ (สีทน กมโล) ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603