หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์


2023-07-20 16:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยรถตู้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายบัณฑิต วิลามาศ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสำโรง ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603