หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิปัญญากัลป์เข้าพบและปรึกษาประเด็นการพัฒนาหลักสูตรทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ


2023-07-18 17:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมูลนิธิปัญญากัลป์เข้าพบและปรึกษาประเด็นการพัฒนาหลักสูตรทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และพัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือในการโอบอุ้มคุ้มครองเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่เพื่อวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างรูปแบบการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603