หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC


2023-07-10 18:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิญาดา ศิลปะศาสตร์ เลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยเข้าพบนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมปรึกษาหารือในเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ในภาคราชการไทยและเอกชนสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการและเศรษฐกิจต่างสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์จากการลงพื้นที่จังหวัดระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603