หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริการระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2566


2023-07-08 13:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริการระดับสูงหอการค้าจังหวัด ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบาบาทการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง การเชื่อมโยงและผนึกกำลังเครือข่าย การทำงานระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งในส่วนเครือข่ายหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603