หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


2023-07-08 09:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยอำเภอน้ำยืน ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โยเฉพาะทุเรียน และเงาะ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้อำเภอน้ำยืน และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและภาคประชาชน ตลอดทั้งได้กำหนดให้เป็นเทศกาลประจำปีของอำเภอน้ำยืน และจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603