หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน


2023-07-07 13:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนางทางลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ซึ่งกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603