หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ ต่อประเด็น (ร่าง) ชุดข้อมูลตามดัชนีชี้วัด ภายใต้ โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน


2023-07-05 11:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ Application Zoom ที่ลิ้ง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอกาค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯต่อประเด็น (ร่าง) ชุดข้อมูลตามดัชนีชี้วัด ภายใต้ โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ดารบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งภายใต้โครงการได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ดัชนีชี้วัดฯ (ร่าง) ตัวชี้วัดฯ และการกำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ซึ่งได้มีการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2566 นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603