หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี


2023-06-27 15:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด พ.ศ.2563 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดให้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603