หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์-แผนงานพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ที่สำคัญในอนาคต


2023-06-16 16:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.45-12.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมบรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์-แผนงานพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ที่สำคัญในอนาคต ด้วย กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 5โดยดำเนินการอบรมฯ ในห้วงวันที่ 1-23 มิถุนายน 2566 จำนวน 9 วัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครนครพนม และจังหวัดสกลนคร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603