หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Development Evaluation DE)


2023-06-15 12:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกรรมการ YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Development Evaluation DE) เพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603