หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม อุบลราชธานี มินิมาราธอน โขง ชี มูล ฯ


2023-06-13 15:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม อุบลราชธานี มินิมาราธอน โขง ชี มูล ฯ เพื่อให้ดำเนินงานจัดกิจกรรม “อุบลราชธานี มินิมาราธอน โขง ชี มูล” ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังกวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (โขง ชี มูล) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603