หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


2023-06-12 16:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมแต่งตั้งคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการค้า เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และการค้าด้านชายแดน ซึ่งหอการค้าจังหวัดเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้แบ่งปันกัน สามารถอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและประเทศชาติได้ เพราะหอการค้ามีสมาชิกที่ประกอบวิสาหกิจทุกอาชีพทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค และหาข้อยุติในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อม นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603