หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปี ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565


2023-05-24 13:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปี ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603