หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 20 ปี พ.ศ.2566-2585 จังหวัดอุบลราชธานี


2023-05-22 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 20 ปี พ.ศ.2566-2585 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี และใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603