หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2023-05-19 19:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โครงการอุทยานวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ หอการค้าจังหวัดยโสธร YEC จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและดำเนินการให้กับผู้ประกอบการ โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นฟันเฟืองในการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน รวมทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603