หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม กกร.จังหวัดอุบล การระดมความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี


2023-05-18 16:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมกกร.จังหวัดอุบล การระดมความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603