หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ


2023-05-10 15:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมทางสังคม ผ่านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสุขภาวะในทุกมิติและสื่องานเชิงประเด็นต่างๆ ของ สสส. ด้วยการแปลงความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผสมผสานรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิด การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะในมิติต่างๆที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603