หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี


2023-05-10 15:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อมุ่งประสิทธิผลให้ประชาชนมีพฤติกรรม และมีความสามารถในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างเหมาะสม เพื่อยุติปัญหาเอดส์ ให้บรรลุเป้าหมาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603