หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาสำหรับเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา


2023-05-08 11:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรมแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาสำหรับเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม การพัฒนากลไกการดูแลเด็กและเยาวชนตลอดจนป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดการกระทำผิดซ้ำ ในการขับเคลื่อนกลไกเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดนโยบายระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603