หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมส่งมอบผลผลิตและสร้างเครือขายความร่วมมือจากงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย บพท. เรื่องการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี


2023-05-03 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมส่งมอบผลผลิตและสร้างเครือขายความร่วมมือจากงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย บพท. เรื่องการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603