หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจ ดิจิทัลเชิงพื้นที่


2023-04-25 14:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ร้านพาพลิโอ เฮาส์ (Papilio House)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to GDP) ที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603