หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference


2023-04-21 14:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YECอุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของ YEC หอการค้าจังหวัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603