หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2023-04-20 17:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนอาหารสุนีย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ จึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับเกียรติจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) มาดำเนินการการวิเคราะห์ และ จัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570” ระยะที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 )


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603