หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี


2023-04-20 11:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนอาหารสุนีย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาดำเนินการ การวิเคราะห์ และ จัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีภาคเอกขนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่างๆในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603