หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โครงการสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางและวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาประกอบการจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาครั้งละ 20 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี


2023-04-19 14:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง จ.หวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมโครงการสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางและวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาประกอบการจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาครั้งละ 20 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603