หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566


2023-04-18 09:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และกำหนดให้มีขบวนแห่อัญเชิญพระแก้ว 5 องค์ ที่ประชาชนชาวอุบลราชธานีเคารพบูชา ประกอบด้วย พระแก้วบุษราคัม พระแก้วไพฑูรย์ พระแก้วโกเมน พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง พระแก้วนิลกาฬ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมงาน “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603