หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ ตำบล ทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566


2023-04-04 14:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของพื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และทบทวนหรือกำหนดแนวทางหรือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่ ตำบลทุ่งเทิง และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603