หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี


2023-04-03 13:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพันโบก บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. และสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าตก และ ไฟฟ้าดับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย การเรียกเก็บอัตราค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอมาตรการเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงานต่อ กกพ. เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603