หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์


2023-04-03 11:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม เนื่องด้วย พระครูปัญญาวโรบล (ปริญญา จันทรเวโรจน์) เจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ได้รับการถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603