หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จ.อุบลฯ


2023-03-31 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จ.อุบลฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ของจังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เดี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของการดำเนินโครงการฯ จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603