หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023


2023-03-29 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ผ่านระบบ Zoom meeting

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอผลการวิจัย 2 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการประเมินมาตรการทางการค้าที่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) และผลกระทบต่อการค้าและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศ CLMVT กับประเทศไทย และ (2) โครงการศึกษาการพัฒนาการค้าระบบดิจิทัลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อบ้าน CLMVT ซึ่งกิจกรรม ITD Research Forum 2023 “Unlocking Trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่” เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศระดับพื้นที่ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603