หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ขับเคลื่อน BCG พลิกอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2023-03-28 11:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ผ่านระบบ Zoom meeting


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603