หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


2023-03-23 11:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยเข้าร่วมการอบรมโครงการ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และประชาชน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความรู้เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ และความเสมอภาคทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603