หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง และทบทวนอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง ครั้งที่1/2566 (รอบ 6 เดือน)


2023-03-21 14:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผ่าน Google meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง และทบทวนอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง ครั้งที่1/2566 (รอบ 6 เดือน) ด้วย กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามสากล นำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ และเป็นการประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ว่าจ้าง-สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเริมทักษะการทำงานของผู้ต้องขัง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603