หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ


2023-03-17 15:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำไปพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603