หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด (การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3)


2023-03-17 11:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด (การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุบลราชธานี/คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)/คณะทำงานที่คณะกรรมการฯ ตั้งขึ้น และเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 30 คน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603