หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี “สีแสงเกมส์”


2023-03-16 15:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC อุบลฯ นางสาวนาถนภา รุ่งแสนทวี รองประธาน YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี “สีแสงเกมส์” เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้กำหนดแบ่งหน่วยงานตามสังกัดกระทรวง ต่าง ๆ ออกเป็น 4 ทีม ตามชื่อการแข่งขัน พร้อมสีประจำทีม คือ ทีมแสงแรก สีส้ม ทีมแสงธรรม สีขาว ทีมแสงเทียน สีเหลือง และทีมแสงโซล่าเซลล์ สีชมพู


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603