หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566


2023-03-15 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 3

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามให้คงสืบไป และกำหนดให้มีขบวนแห่อัญเชิญพระแก้วทั้ง 5 องค์ ที่คนอุบลสักการะนับถือ ประกอบด้วย พระแก้วโกเมน พระแก้วบุษราคัม พระแก้วไพฑูรณ์ พระแก้วนิลกาฬ พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง เป็นกิจกรรมส่งเสริมงาน “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603