หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้ม ภาวะการค้าของจังหวัดอุบลราชธานี และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง


2023-03-02 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยนายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส นางพรนิภา สินโพธิ์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ นางสิรีธร จารุธัญลักษณ์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส นายประกาศิต คุ้มแถว ผู้วิเคราะห์อาวุโส/ผู้ประสานงาน พร้อมทั้งหารือด้านเศรษฐกิจ แนวโน้ม ภาวะการค้าของจังหวัดอุบลราชธานี และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603